Make your own free website on Tripod.com

BIBLIOGRAFIE

Anděl R. : Husitství v severních Čechách, 1. vydání, vydalo Severočeské krajské nakladatelství  Liberec 1961.

Bartoš F. M. : Husitská revoluce I - Doba Žižkova, ČSAV Praha 1965.

Bartoš F. M. : Husitská revoluce II - Vláda bratrstev a její pád, Academia Praha 1966.

Bartoš F. M. : Jan Žižka z Trocnova, , Vydáno péčí ministerstva školství a národní osvěty ve státním nakladatelství Praha 1924.

Březan Václav: Životy posledních Rožmberků I.,II., Svoboda Praha 1985.

z Březové Vavřinec: Husitská kronika , Píseň o vítězství u Domažlic, Svoboda Praha 1979.

Buben Milan: Heraldik, Albatros Praha 1986 (v němčině).

Bůžek Václav: Rytíři renesančních Čech, Akropolis, Praha 1995.

Čarek Jiří: Městské znaky českých zemí, Academia Praha 1985.

Čížek J. a kol. : Hrady a zámky v Čechách, 1. vydání, Olympia Praha 1986.

Čornej Petr: Lipanská křižovatka - příčiny průběh a historický význam jedné bitvy, Panorama Praha 1992.

Čornej Petr: Tajemství českých kronik, Vyšehrad Praha 1987.

Drboglav Donat Alexandrovič: Zagadki latinskich klejm na mečach IX-XIV vekov (klassifikacija, datirovka i čtěnije nadpisej), Izdatěl´stvo Moskovskogo universitěta Moskva 1984.

Durdík Tomáš : Encyklopedie českých hradů, 2. vydání, Libri Praha 1995.

Duggan Alfred: Křižácké výpravy, Orbis Praha 1973.

Dušek Jaromír: Kůň ve službách člověka, Apros, Praha 1996.

Ekert František: Posvátná místa královského hlavního města Prahy I.,II., Volvox Globator Praha 1996.

Faktor Zdeněk: Nože a dýky, Aventinum Praha 1992.

Fiala Zdeněk: Předhusitské Čechy 1310-1419, 2.vydání (doplněné), Svoboda Praha 1978.

Flajšhans V. : Mistr Jan Hus, nakladatel Josef R. Vilímek Praha 1901.

z Florentýna Marek Bydžovský: Svět za tří českých králů (Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II.), Svoboda Praha 1987.

Frankenberger Otakar: Naše velká armáda I. (Vítkov, Vyšehrad, Kutná Hora), Praha 1921.

Franzen August: Malé církevní dějiny, Zvon Praha 1992.

Gravett Christopher, McBride Angus: Knights at Tournament, Osprey, London 1988 (Elite series 17).

Gravett Christopher, McBride Angus: German Medieval Armies, Osprey, London 1985 (Men-at-arms series 166).

Grigulevič I.R.: Dějiny inkvizice, 2.vydání (přepracované), Svoboda Praha 1982.

Gurevič Aron: Nebe, peklo, svět - cesty k lidové kultuře středověku, H&H Jinočany 1996.

Herben J. : Husitství a bratrství, Kalich Praha 1926.

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, 2.vydání (doplněné), Praha 1980.

Hlaváček Ivan, Kašpar Jaroslav, Nový Rostislav: Vademecum pomocných věd historických, Svoboda Praha 1988.

Hlaváček I. : Ze zpráv a kronik doby husitské, 1. vydání, Svoboda Praha 1981.

Hledíková Zdeňka, Kašpar Jaroslav: Paleografická čítanka, SPN Praha 1982.

Hoffmann František: České město ve středověku, Panorama Praha 1992.

Hoffmann L. : Bratříci - slavní protifeudální bojovníci 15. století, 1. vydání, Naše vojsko Praha 1959.

Holý K. : Žižka stratég, nákladem a péčí vojenského archívu RČSV Praha 1928.

Hora P. : Toulky českou minulostí, druhý díl, 1. vydání, Práce Praha 1991.

Horský Jan, Seligová Markéta: Rodina našich předků, Lidové noviny, Praha 1997.

Hrejsa F. : Česká reformace, nakladatel Jos. R. Vilímek Praha.

Hroch Miroslav, Skýbová Anna: Králové, kacíři, inkvizitoři, Československý spisovatel Praha 1978.

Hroch Miroslav a kolektiv: Úvod do studia dějepisu, SPN Praha 1985.

Hrochovi Věra a Miroslav: Křižáci ve Svaté zemi, 2.vydání (upravené), Mladá fronta Praha 1996.

Hrochová Věra, Tůma Oldřich: Byzantská společnost (soubor byzantských reálií)), Univerzita Karlova Praha 1991.

Jakoubek ze Stříbra : Betlemská kázání z roku 1416, přepis pořídil K. Sita, 1. vydání, Blahoslav Praha 1951.

Kalivoda R. : Husitská epocha a J. A. Komenský, 1. vydání, Odeon Praha 1992

Kalláb Karel: Pověsti hradů moravských a slezských, Melantrich Praha 1996.

Kaňák M, : Významné postavy Husitského revolučního hnutí, 1. vydání, Ústřední církevní nakladatelství Praha 1959.

Kantůrková E. : Jan Hus, 1. vydání, Melantrich Praha 1991.

Kejř Jiří: Husité Panorama Praha 1984.

Klučina Petr: Jak válčili husité, 1. vydání, Naše vojsko Praha 1983.

Kolektiv: České umění gotické 1350-1420, Academia Praha 1970.

Kolektiv: České velkopřevorství vojenského a špitálního řádu rytířů sv. Lazara Jerusalemského, Curych 1980.

Kolektiv: Královny a kněžny české, Knižní klub Praha 1996.

Kopičková R. : Jan Želivský, 1. vydání, Melantrich Praha 1990.

Kosmova kronika česká, Svoboda Praha 1972.

Kowalski Jan Wirusz: Encyklopedie papežství, Academia Praha 1994.

Království dvojího lidu - české dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci, Odeon Praha 1989.

Krofta Kamil: Duchovní odkaz husitství, Svoboda Praha 1946.

Kronika tak řečeného Dalimila, Svoboda Praha 1977.

Kroniky doby Karla IV, Svoboda Praha 1987.

Křížek Leonid, Čech Zdirad J.K.: Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, Praha 1997.

Kubalík J. : Zápas o pojetí církve, 1. vydání, Zvon Praha 1992.

Kuthan Jiří: Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Tina Vimperk 1993.

Lakier Alexandr B.: Russkaja geral´dika, Kniga Moskva 1990.

Letošťák Ĺudovít: Luky a kuše, PaRPRESS Trnava 1996.

Macek Josef: Tři ženy krále Vladislava, Mladá fronta, Praha 1998 (dotisk 1.vydání z roku 1991).

Malý Karel: České právo v minulosti, Orac, Praha 1995.

Matyáš M. : Poselství husitských manifestů, 1. vydání, Vydala Ústřední rada Církve československé husitské v zařízení Blahoslav Praha 1994.

Menclová Dobroslava: České hrady, Odeon Praha 1972, díl I.,II.

Mikuláš z Pelhřimova: Vyznání a obrana Táborů, 1. vydání, Academia Praha 1972.

Molnár Amedeo: Českobratrská výchova před Komenským, 1. vydání, SPN Praha 1956,

Molnár Amedeo: Čeští bratří a Martin Bucer, 1. vydání, Ústřední církevní nakladatelství Praha 1972.

Molnár Amedeo: Husitské manifesty, 1. vydání, Odeon Praha 1980.

Molnár Amedeo: Valdenští, 2. rozšířené vydání, Kalich Praha 1991.

Mysliveček Milan: Erbovník - aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě I,II, Horizont Praha 1993, 1997.

Musil F. a kol. : Hrady a zámky na Moravě, 1. vydání, Olympia Praha 1987.

Muzika František: Krásné písmo ve vývoji latinky I.,II., Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha 1958.

Nekuda V. : Archaeologia historica 5/80, 1, vydání, 1980

Pekař Josef: Kniha o Kosti - kus české historie, Československý spisovatel, Praha 1970.

Pekař Josef: Žižka a jeho doba I - IV, Odeon Praha 1992.

Pípal Richard: Písmo a jeho konstrukce, SNTL, Praha 1955.

Petráň Josef a kolektiv: Úvod do studia dějepisu, SPN Praha 1983.

Píseň o Nibelunzích a Nářek nad hrdiny Písně, Odeon Praha 1989.

Píseň o Rolandovi, Odeon Praha 1987.

Plaček Miroslav: Hrady a zámka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1997.

Pogius : Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa, vydal K.O.F.C.

Pokračovatelé Kosmovi, Svoboda Praha 1974.

Pořízka Jiří: Řád maltézských rytířů - za Palestiny na Via Condotti, Militaria Praha 1996.

Rokycana Jan: Obránce pravdy a zákona Božího - výběr ze spisů uspořádal Dr F. Šimek, 1. vydání, vydalo nakladatelství Dr h. c. Jana Leichtera Praha 1949.

Říčan R. a Molnár, A. : 12 století církevních dějin, 2. revidované vydání, Kalich 1990.

Říčan R. a Molnár, A. : Dějiny Jednoty bratrské, 1. vydání, edice Kalich Ústředním církevním nakladatelství Praha 1957.

Sadílek Josef: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů, Petrklíč, Praha 1997.

Sedláček August, Kolář Martin: Českomoravská heraldika, 2.vydání, Argo Praha 1996.

Schoebl Johannes, Schaal Dieter, Karpinski Juergen: Historisches Museum - Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1981.

Schwarzenberg Karel: Heraldika, Ars collegium Uherské hradiště 1992.

Sklenář Karel a kol.: Archeologické památky (čechy, Morava, Slezsko), Optys, Opava 1993.

Skýbová Anna: Listy bílé paní rožmberské, Panorama Praha 1985.

Smolík Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1899.

Spěváček Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Svoboda Praha 1994.

Spěváček Jiří: Václav IV. (1361-1419) - k předpokladům husitské revoluce, Svoboda Praha 1986.

Staré francouzské kroniky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1962.

Svoboda M. a Flajšhans V. : Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek 1, spisy latinské, nákladem J. Bursíka Praha 1904, díl I.

Stejskal Martin: Labyrint tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Paseka, Praha 1991.

Šlajer J. : Husitství v našem kraji, 1. vydání, , vydalo Krajské nakladatelství Plzeň 1963.

Šolle Miloš: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, Vyšehrad Praha 1996.

Tomek Václav Vladivoj: Jan Žižka, V ráji Praha 1993.

Tříška Josef: Předhusitské bajky, Vyšehrad Praha 1996.

Vencovský Eugen: Duševní život Rudolfa II a jiných osobností, Nava b.m. 1993.

Veselý Zdeněk: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing Praha 1994.

Vidlák Miloš: Sociologie náboženství I.,II., Univerzita Karlova Praha 1991.

Vlček Emanuel: Jak zemřeli, Academia, Praha 1993.

Wagner Eduard, Drobná Zoroslava, Durdík Jan: Medieval Costume, Armor a Weapons, Westbooks Londýn 1958.

Winter Zikmund: Zlatá doba měst českých,Odeon, Praha 1991.

Wise Terence: Armies of the Crusades, Osprey, London 1998 (první vydání 1978).

Zabelin Ivan Jegorovič: Domašnij byt russkich carej v XVI i XVII stoletijach I. - Gosudarev dvor, ili dvorec, Kniga Moskva 1990.

Zbraslavská kronika, Svoboda Praha 1976.

Ze Starých letopisů českých, Svoboda Praha 1980.

ze Zhoře Pavel Skála: Historie česká - od defenestrace k Bílé hoře, Svoboda Praha 1984.

Ze zpráv a kronik doby husitské, Svoboda Praha 1981.

Žemlička Josef: Přemysl Otakar I., Svoboda Praha 1990.

Žemlička Josef: Století posledních Přemyslovců - český stát a společnost ve 13. století, Panorama Praha 1986.

 

Get a free 5MB homepage at XOOM

 Co je rychlejší než pošta? Pěší kurýr! Abyste nemuseli moc daleko, je tu e-mail: roman_ickx@hotmail.com